Terms of service

Jumbo Slijterij B.V. is gevestigd aan de De Genestetlaan 123, 2522 LD Den Haag.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Djamboslijterij.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en inzichtelijk via de website van Djamboslijterij.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Djamboslijterij.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Djamboslijterij.nl zijn vrijblijvend. Djamboslijterij.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Djamboslijterij.nl verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Djamboslijterij.nl gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden direct verzonden wanneer voor 17:00 uur besteld is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daaropvolgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Djamboslijterij.nl binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd zal de helpdesk van Djamboslijterij.nl de klant contacteren over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Djamboslijterij.nl overschreden wordt, zal Djamboslijterij.nl de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met Djamboslijterij.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Djamboslijterij.nl te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Djamboslijterij.nl het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Djamboslijterij.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Djamboslijterij.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging behoudt Djamboslijterij.nl zich het recht om het gehele bedrag van het product te claimen. 

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Djamboslijterij.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Djamboslijterij.nl kunnen worden uitgesloten.

Djamboslijterij.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Djamboslijterij.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Djamboslijterij.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Djamboslijterij.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Djamboslijterij.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Djamboslijterij.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Djamboslijterij.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Djamboslijterij.nl, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van Djamboslijterij.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Djambosloijterij.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco's in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden. Meldingen worden grondig onderzocht middels camerabeelden, gewichten en voorraadcijfers.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Djamboslijterij.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Djamboslijterij.nl, De Genestetlaan 123, 2522 LD Den Haag. Djamboslijterij.nl is per mail bereikbaar via support@djamboslijterij.nl .

Jumbo Slijterij B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68032609 / Btw nummer NL 857273589B01